SISSOSTEN SUKUSEURAN SÄÄNNÖT

 

I Sukuseuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus

 

1 §

Yhdistyksen nimi on Sissosten Sukuseura, kotipaikka Ilomantsin kunta ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi

 

2 §

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

 

3 §

Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään

§         järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran toimintaan liittyviä samantapaisia tilaisuuksia,

§         keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta,

§         selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon,

§         harjoittamalla tarvittaessa sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä

§         pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä.

 

II Seuran jäsenet

 

4 §

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.

 

5 §

Sukuseuraan pyrkivän on ilmoittauduttava seuran hallitukselle.

 

Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

6 §

Sukuseuran varsinaisen jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vahvistama jäsenmaksu. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun vastaavan syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

 

7 §

Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.

 

8 §

Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.


 

9 §

Hallituksen esityksestä voi varsinainen sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on a erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

 

10 §

Sukuseuran jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.

 

III Seuran hallitus

 

11 §

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa.

 

Hallitukseen kuuluu kolme jäsentä ja yksi varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi on neljä vuotta. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.

 

Varsinainen sukukokous valitsee hallituksen jäsenistä puheenjohtajan, joka samalla toimii sukuseuran puheenjohtajana. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ,joka samalla toimii sukuseuran varapuheenjohtajana sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi hallituksen muuta jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

 

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

 

12 §

Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen toimikuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

 

13 §

Sukuseuran nimen kirjoittavat sukuseuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tahi jompikumpi heistä yhdessä seuran sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa taikka sihteeri ja rahastonhoitaja yhdessä.

 

IV Seuran tilit

 

14 §

Sukuseuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne on annettava tilintarkastajille tarkastettaviksi viimeistään seuraavan helmikuun kuluessa.

 

Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään seuraavan maaliskuun aikana.

 


V Seuran kokoukset

 

15 §

Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta ja sen määräämässä paikassa joka neljäs vuosi heinäkuun toisena viikonloppuna. Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouksista on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin lähetetyillä kutsukirjeillä tai sanomalehti-ilmoituksella varsinaisen sukukokouksen päättämässä lehdessä.

 

16 §

Varsinaiselle sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri hallituksen ulkopuolelta sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kokouksessa todetaan sen laillisuus.

 

Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista:

1 ) hyväksytään neljän edellisen vuoden toimintakertomus,

2) hyväksytään neljän edellisen vuoden tilit ja päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,

3) vahvistetaan hallituksen laatima alkaneen ja sitä seuraavan kolmen kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,

4) valitaan hallituksen jäsenet, ja jäsenistä sukuseuran puheenjohtaja,

5) valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tarkastamaan alkaneen ja sitä seuraavan kolmen kalenterivuoden tilejä ja seuran hallintoa,

6) päätetään alkaneena ja sitä seuraavana kolmena kalenterivuonna kannettavan jäsenmaksun suuruus,

7) päätetään seuran kokousten kokouskutsutavasta ja lehdestä, jossa kutsut julkaistaan sääntöjen 15 §:n mukaan sekä

8) päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

 

17 §

Sukukokouksessa on jokaisella sukuseuran läsnäolevalla varsinaisella jäsenellä, joka on suorittanut edellisen vuoden jäsenmaksunsa ja ainais- ja kunniajäsenellä, äänioikeus ja yksi ääni.

 

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänistä, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla.

 

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipidehonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla.

 

Vl Sääntöjen muuttaminen

 

18 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu.

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut seuran kokouksessa vähintään kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä. Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä seuran kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

 

19 §

Jos sukuseura purkautuu, viimeisessä kokouksessa on päätettävä seuran varojen käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Sukuseuran arkisto on luovutettava Valtionarkistolle tai jollekin Savo-Karjalan maakunta-arkistolle.

 

20 §

Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.