Sissosten sukuseura

Kantele

Esityslista 14.07.2001 kokoukseen

Sissosten Sukuseura, Ilomantsi

Kokouksen nimi: Sissosten Sukuseuran varsinainen sukukokous

Kokouspaikka: Ilomantsin Parppeilanvaara, Parppeinpirtti
Kokousaika: lauantai 14.07.2001 alkaen n. kello 12.00
Läsna: saapuvilla oli ......... suvun jäsentä

ESITYSLISTA

Sukukokouksen avaus Varsinaisen sukukokouksen avauksen suorittaa sukuseuran puheenjohtaja Raimo Sissonen.

Puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytakirjantarkistajan/aäntenlaskijan valitseminen Sääntöjen 16 §:n mukaan sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri hallituksen ulkopuolelta sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (jotka voinevat toimia samalla ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten varalta).

Kokouksen laillisuus ja päätosvaltaisuus Sääntojen 15 §:n mukaan sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta ja sen määräämässä paikassa joka toinen vuosi heinäkuun toisena viikonloppuna. Kokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin valittujen yhteyshenkilöitten kautta lähetetyillä kutsukirjeillä tai sanomalehti-ilmoituksella taikka muilla tavoilla. Kokouskutsu ja esityslista liittenä no l . Kokouskutsu ja esityslista postitetaan viimeistään 16.5.2001.

Kokouksen tvöjärjestys - esityslista Kokouksen tyojärjestyksena voitaneen kayttaa tätä esityslistaa (mahdollisin muutoksin).

Ilmoitusasiat

Sukuseuran sääntöjen tarkistaminen Varsinaisessa sukukokouksessa l0.7.99 päätettiin lähettäa sukuseuran säännöt yhdistysrekisteriin ennakkotarkastukseen ja mahdollinen sääntöjen muuttaminen sekä rekisteröityminen käsitellään seuraavassa sukukokouksessa. Tällöin keskusteltiin myös sukukokousten sopivasta väliajasta ( 2, 3 tai 4 vuotta), mutta asiaan päätettiin palata myös seuraavassa sukukokouksessa. Sukuseuran säännöt ovat nyt yhdistysrekisterissä ennakkotarkastetut ja on niihin yhdistysrekisteri ehdottanut pienehkojä parannuksia. Hallitus ehdottaa, että esityslistan liitteenä no 2 olevat Sissosten Sukuseuran säännöt hyväksyttäisiin ja että ne lähetettäisiin myös rekisteröitaväksi yhdistysrekisteriin. Sukuseuran hallitus käsittelee vielä ennen sukukokousta sääntöjä siltä osin kuin ne koskevat hallituksen jäsenten, varajäsenten ja tilintarkastajien lukumäärää sekä tekee mahdollisen tarkennetun ehdotuksen asiasta sukukokoukselle.

Sukuseuran viirin suunnittelu Edellisessä sukuseuran kokouksessa päätettiin järjestää suvun jäsenille viirin suunnittelukilpa 31.12.2000 mennessä. Määräajassa eikä sen jälkeenkään ole tullut yhtään ehdotusta viiriksi. Hallitus käsittelee asiaa vielä ennen sukukousta pidettävässä kokouksessaan ja tekee asiasta esityksen sukukokoukselle.

Hyväksytään kahden edellisen vuoden toimintakertomus Toimintakertomus vuosilta 1999 - 2000 on esityslistan liitteenä no 3.

Hyväksytään kahden edellisen vuoden tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille Vuosien 1999 ja 2000 tilit ja tilinpäätökset ovat nähtävänä kokouksessa, jossa ne myös esitellään, samoin kuin tilintarkastajien lausunnot ko.vuosilta.

10§ Vahvistetaan hallituksen laatima alkaeen vuoden ja sitä seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Vuosien 2001 - 2002 toimintasuunnitelma ja talousarvio on esityslistan liitteenä no 4.

11§ Sukuseuran hallituksen valitseminen Sääntöjen 11 §:n 1-3 mom.: "Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa kokouksessa. Hallitukseen kuuluu kuusi jasentä ja 0-3 varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. Varsinainen sukukokous valitsee hallituksen jäsenistä puheenjohtajan, joka samalla toimii sukuseuran puheenjohtajana. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka samalla toimii sukuseuran varapuheenjohtajana sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt." Hallitus käsittelee vielä ennen varsinaista sukukousta mm. sääntöjen tätä pykälää ja tekee mahdollisesti tarkennetun ehdotuksen hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä. Sama koskee tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärää. Hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana Raimo Sissonen sekä jäseninä Tiina Huohvanainen, Elma Sissonen, Irma Väisänen, Erkki Sissonen ja Helmer Sissonen.

12§ Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valitseminen Sääntöjen 16 §:n 5. kohdan mukaan "valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan alkaneen ja sitä seuraavan vuoden tilejä ja seuran hallintoa." (Kts. edellisessä pykälässä oleva ilmoitus.) Tilintarkastajina ovat toimineet Hilkka Sissonen ja Raili Sissonen sekä varatilintarkastajina Pirjo Sissonen ja Juha Sissonen.

13§ Jäsenmaksu vv. 2001-2002 Jäsenmaksu on vuosina 1997 - 2000 ollut 50 mk/vuosi/henkilö. Alle 18 vuotiaat ja yli 75 vuotiaat ovat vapautetut jäsenmaksusta. Hallitus ehdottaa, että jäsenmaksuksi vahvistettaisiin vuosiksi 2001 ja 2002 50 mk/vuosi/henkilö .

14§ Sukuseuran kokousten kokouskutsutapa ja mahdollinen ilmoituslehti Sääntöjen 16 §:n 7. kohdan mukaan "päätetään seuran kokousten kokouskutsutavasta ja lehdestä, jossa kutsut julkaistaan sääntöjen 15 §:n mukaan".

15§ Muut mahdolliset asiat Käsiteltäneen, mikäli niitä ilmaantuu.

16§ Kokouksen päättäminen

MS WordYlläoleva teksti MS Word-muodossa

Etusivulle Simana Sissonen Sissolan pirtti Muuta aineistoa
Historia Tiedotteet Yhteydenotot

(c) Copyright Sissosten sukuseura / Juha Sissonen