Sissosten sukuseura

Kantele Pöytäkirja Sissosten sukukokouksesta, joka pidettiin llomantsin Mekrijärvellä, Sissolassa, heinäkuun 12

Pöytäkirja Sissosten sukukokouksesta, joka pidettiin llomantsin Mekrijärvellä, Sissolassa, heinäkuun 12. paivana 1997 alkaen kello 12.00 ja päättyen kello 17.15. Saapuvilla oli suvusta 76 henkiloa. (Osanottajaluettelo on pöytäkirjan liitteena no 1.)

Sukukokouksen avasi ortodoksinen isä Raimo Sissonen, joka toimitti aluksi hartauspalveluksen. Tämän jälkeen Joensuun Yliopiston tutkija Laura Jetsu esitelmöi Sissosen suvun vaiheista, erityisesti Simana Sissosesta, Sissolan talon historiasta ja esitti kokoukselle Sissolasta tehdyn multivideofilmin. Mittavan työn sukututkimuksen parissa tehnyt Teuvo Martiskainen kertoi lyhyesti sukututkimustyön vaiheista. Sukututkimusta oli kokouspaikalla mahdollisuus ostaa edulliseen hintaan. Myös Sissola-kirjaa oli saatavilla. Kokousväen ruokailu tapahtui läheisyydessa olevan Joensuun Yliopiston tutkimusaseman ruokalassa.

 

SUKUSEURAKSI JÄRJESTÄYTYMINEN:

1 §

Kokouksen avaus

Sukukokouksen avaaja Raimo Sissonen valittiin kokouksen

puheenjohtajaksi.

Kokouksen laillisuus ia päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja paatosvaltaiseksi.

Sihteerin valitseminen

Kokouksen sihteeriksi valittiin Helmer Sissonen.

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irma Väisänen ja Teuvo Martiskainen.

Sukuseuran perustaminen

Päätettiin yksimielisesti perustaa Sissosten sukuseura, jota ei kuitenkaan toistaiseksi rekisteröida yhdistysrekisteriin.

Sukuseuran sääntöjen laatiminen

Päätettiin laatia sukuseuralle seuraavanlaiset säännöt pitäen mallina soveltuvin osin Tissarin Sukuseura r.y:n sääntöjöä:

 

1 §: vhdistyksen nimi on Sissosten Sukuseura, kotipaikka Ilomanisin kunta ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempanä sukuseuraksi tai seuraksi.

- 2 §: hyväksyttiin mallisääntöjen teksti sellaisenaan,

- 3 §:n 1-3 mom: hyväksyttiin mallisääntöjen teksti sellaisenaan,

- 3 §:n 4 mom: hyväksyttiin muotoon: "-harjoittamalla tarvittaessa sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa, sekä"

- 3 §:n 5 mom:hyväksyttiin mallisääntöjen teksti sellaisenaan.

- 4 §: hyväksyttiin mallisääntöjen teksti sellaisenaan,

- 5 §:n 1 mom: hyväksyttiin muotoon. "Sukuseuraan pyrkivän on ilmoittauduttava seuran hallitukselle."

- 5 §:n 2 mom: hyväksyttiin mallisääntöjen teksti sellaisenaan,

- 6-10 §:t: hyväksyttiin mallisääntöjen teksti sellaisenaan,

- 11 §:n 1 mom: hyväksyttiin mallisääntöjen teksti sellaisenaan,

-11 §:n 2 mom: hyväksyttiin muotoon: "Hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen."

-11 §:n 3 mom: hyväksyttiin muotoon: "Kokous valitsee sukuseuralle keskuudestaan puheenjohtajan, joka samalla toimii hallituksen puheenjohtajana. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka samalla toimii sukuseuran varapuheenjohtajana seka keskuudestaan tai ulkopuolelta sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt."

-11 §:n 4 mom: hyväksyttiin muotoon: "Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vahintaan kaksi muuta jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni "

- 11 §:n 5 mom: hyväksyttiin mallisääntöjen teksti sellaisenaan.

-12 §: hyväksyttiin mallisääntöjen teksti muutoksella,että sana "valiokuntia" muutetaan sanaksi"toimikuntia".

-13 §: hyväksyttiin muotoon: "Sukuseuran nimen kirjoittavat sukuseuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tahi jompikumpi heistä yhdessä seuran sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa taikka sihteeri ja rahastonhoitaja yhdessa."

-14 §: tämä mallisääntöjen § päätettiin poistaa kokonaan. Vastaavasti jäljellä olevia §-numerointia muutetaan.

-14 §:(kts. edell. §:n muutos) hyväksyttiin sellaisenaan.

-15 §:n 1 mom: hyväksyttiin muotoon: "Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta ja sen määräämässä paikassa joka toinen vuosi heinäkuun toisena viikonloppuna. Kokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin valittujen yhteyshenkilöitten kautta lähetetyillä kutsukirjeilla tai sanoma-lehti-ilmoituksella taikka muilla tavoilla".

- 16 §:n 2 mom: hyväksyttiin poistettavaksi kokonaan.

-16 §:n 1 mom: hyväksyttiin muotoon: "Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri hallituksen ulkopuolelta sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kokouksessa todetaan sen laillisuus.

-16 §:n 2 mom: hyväksyttiin muotoon:"Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista:

1 ) hyväksytään kahden edellisen vuoden toimintakertomus,

2) hyväksytaan kahden edellisen vuoden tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntamisestä tilivelvollisille,

3) vahvistetaan hallituksen laatima alkaneen ja sitä seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,

4) valitaan sukuseuran puheenjohtaja, joka samalla toimii hallituksen puheenjohtajana seka hallituksen jäsenet,

5} valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan alkaneen ja sitä seuraavan kalenterivuoden tilejä ja seuran hallintoa,

6) päätetään alkaneena ja sitä seuraavana kalenterivuonna kannettavan jäsenmaksun suuruus, sekä

7) päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista."

-17. 20.§:t: hyväksyttiin mallisääntöjen tekstit sellaisenaan. Tässä pykälässä hyväksytyt Sissosten Sukuseuran säännöt ovat pöytäkirjan liitteenä no 2.

 

Jäsenmaksun vahvistaminen

Alkaneelle ja sitä seuraavalle vuodelle päätettiin vahvistaa jäsenmaksuksi 50 mk/ jäsen.

Sukuseuran puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta

Sukuseuran puheenjohtajaksi ja samalla hallituksen puheenjohtajaksi päätettiin valita Raimo Sissonen sekä jäseniksi Helmer Sissonen, Elma Sissonen, Marjatta Sissonen, Teuvo Martiskainen ja Irma Väisänen.

Tilintarkastaiien valinta

Tarkastamaan alkaneen ja sitä seuraavan kalenterivuoden tilejä ja seuran hallintoa päätettiin valita varsinaisiksi tilintarkastajiksi Hilkka Sissonen ja Raili Sissonen sekä varatilintarkastajiksi Marja Martiskainen ja Pirjo Sissonen.

1 0 §

Yhteyshenkilöiden valinta

Yhteyshenkilöiksi sukuseuran ja jäsenistön välille päätettiin valita seuraavat:

-Ilomantsi: Teuvo Martiskainen ja Elma Sissonen,

-Helsinki-Kuusamo-Suomussalmi: Helvi Sissonen,

-Turku: Kirsti Miettinen ja Helmer Sissonen,

-Keski-Suomi-Pohjanmaa: Hannu Sissonen, -Joensuu-Lahti: Marjatta Sissonen.

 

11 §

 

Merkitään pöytäkirjaan, että kaikki päätökset kokouksessa tehtiin yksimielisesti. Lopuksi puheenjohtaja kiitti sukukokoukseen osallistujia innostuneesta ja asiallisesta sukuseuran perustamisesta sekä päätti kokouksen kello 17.15.

Puheenjohtaja Raimo Sissonen

Sihteeri Helmer Sissonen

Poytakirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi:

Irma Väisänen

Teuvo Martiskainen

 

MS WordYlläoleva teksti MS Word-muodossa

Etusivulle Simana Sissonen Sissolan pirtti Muuta aineistoa
Historia Tiedotteet Yhteydenotot

(c) Copyright Sissosten sukuseura / Juha Sissonen