Säännöt

Sissosten Sukuseura ry:n säännöt

I Sukuseuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus

§ 1 Yhdistyksen nimi on Sissosten Sukuseura, kotipaikka Ilomantsin kunta ja toimialue koko maa.

Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

§ 2 Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia Simana Sissosen suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenistössä. Edistää luovaa ja esittävää musiikki-, runous ja kirjallisuuskulttuuria erilaisin tapahtumin.

Seuran tarkoituksena ei ole tuottaa liiketaloudellista voittoa.

§ 3 Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä, varainkeräyksiä, ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia, ottamalla vastaan lahjoituksia, testamentteja, omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa toiminnan ja omaisuuden ylläpitoon tarkoitettua liiketoimintaa ja varainkeräystä,

keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta,

tutkimalla ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustöiden tulokset jäsenten tietoon,

harjoittamalla tarvittaessa sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa, sekä

pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä.

 

II Seuran jäsenet

§ 4 Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

§ 5 Sukuseuraan liittyvän on haettava jäsenyyttä seuran hallitukselta.

Jäsen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi-

§ 6 Sukuseuran varsinaisen jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vahvistama jäsenmaksu.

Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun vastaavan syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

§ 7 Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka on yhdellä kertaa suorittanut toimikauden voimassa olevan jäsenmaksun kymmenkertaisena.

§ 8 Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta, ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

§ 9 Hallituksen esityksestä voi varsinainen sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

§ 10 Sukuseuran jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.

 

III Seuran hallitus

§ 11 Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa.

Hallitukseen kuuluu kolme jäsentä ja yksi varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.

Varsinainen sukukokous valitsee hallituksen jäsenistä puheenjohtajan, joka samalla toimii sukuseuran puheenjohtajana.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka toimii sukuseuran varapuheenjohtajana, sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi muuta jäsentä ovat saapuvilla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa arpa.

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

§ 12 Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen toimikuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

 

IV Seuran nimenkirjoittajat

§ 13 Sukuseuran nimen kirjoittavat sukuseuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tahi jompikumpi heistä yhdessä seuran sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa taikka sihteeri ja rahastonhoitaja yhdessä.

 

V Seuran tilit

§ 14 Sukuseuran tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on annettava toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään seuraavan helmikuun kuluessa.

Toiminnantarkastajan lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään seuraavan maaliskuun aikana.

 

VI Seuran kokoukset

§ 15 Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta ja sen määräämässä paikassa joka kolmas vuosi heinäkuun toisena viikonloppuna.

Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle hallitus.

Kokouksista on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin lähetetyillä kutsukirjeillä tai sanomalehti-ilmoituksella varsinaisen sukukokouksen päättämässä lehdessä.

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisessa menetellään samoin kuin varsinaisen sukukokouksen koollekutsumisessa.

§ 16 Varsinaiselle sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri hallituksen ulkopuolelta sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Kokouksessa todetaan sen laillisuus.

Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista:

1. hyväksytään kolmen edellisen vuoden toimintakertomus,
2. hyväksytään kolmen edellisen vuoden tilit ja päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
3. vahvistetaan hallituksen laatima alkaneen ja sitä seuraavan kahden kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
4. valitaan hallituksen jäsenet ja jäsenistä sukuseuran puheenjohtaja,
5. valitaan yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja tarkastamaan alkaneen ja sitä seuraavan kahden kalenterivuoden tilejä ja seuran hallintoa,
6. päätetään alkaneena ja sitä seuraavana kahtena kalenterivuonna kannettavan jäsenmaksun suuruus,
7. päätetään seuran kokousten kokouskutsutavasta ja lehdestä, jossa kutsut julkaistaan sääntöjen 15 §:n mukaan sekä
8. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

§ 17 Sukukokouksessa on jokaisella sukuseuran läsnäolevalla ainais- ja kunniajäsenellä sekä varsinaisella jäsenellä, joka on suorittanut edellisen kauden jäsenmaksunsa, äänioikeus ja yksi ääni.

 

VII Sääntöjen muuttaminen

§ 18 Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut seuran kokouksessa vähintään kaksi kolmannesta (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä.

Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä seuran kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

 

VIII Seuran lopettaminen

§ 19 Jos sukuseura purkautuu, viimeisessä kokouksessa on päätettävä seuran varojen käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla.

Sukuseuran arkisto on luovutettava Valtionarkistolle tai jollekin Savo-Karjalan maakunta-arkistolle.

§ 20 Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.

 

(Säännöt päivitetty www-sivuille 7.6.2022)

EnglishSwedish